گروه آموزشی: علوم تربیتی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فناوری اطلاعات -طبقه همکف
نام سرپرست: دکتر سید رسول عمادی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38292614-081
تلفن داخلی: 205
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: محمد کریم لطیفی
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها:
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند