گروه آموزشی: گروه های آموزشی دانشکده
نام آزمایشگاه: کارگاه رایانه- طبقه همکف
نام سرپرست: محمد رضا گل محمدی
مرتبه علمی:
تلفن: 38292615-081
تلفن داخلی: 307
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: محمد رضا گل محمدی
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: کارگاه رایانه دانشکده علوم انسانی در سال 1385 تاسیس گردید و دارای اهداف زیر می باشد:
1- خدمات رسانی با ارائه نرم افزار های تخصصی مرتبط با هر رشته گروه های آموزشی دانشکده جهت دروسی که نیازمند رایانه می باشد.
2- افزایش دانش رایانه ای دانشجویان

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند