English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/11/29
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
1396/11/29
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
1396/11/15
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
1396/11/15
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
1396/11/11
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
1396/11/08
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
1396/10/24
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
 
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
برنامه امتحانات نیمسال3961
برنامه امتحانات نیمسال3961
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند