رئیس دانشکده علوم انسانی

دكتر سیروس قنبری
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار مدیریت آموزشی
ایمیل:  siroosghanbari@yahoo.com
تلفن:  38292530 - 81 / فکس: 38292570-81
تلفن داخلي:  316
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلي سينا دانشكده علوم انساني
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند