راننده دانشکده علوم انسانی

مجید گدازگر همدانی
تحصیلات:  سیکل
تلفن:  38292614-81
تلفن داخلي:  315
آدرس:  همدان -دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند