مسؤول دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی

محمد اکبری
تحصیلات:  لیسانس
ایمیل:  Akbari.5344@gmail.com
تلفن:  38292530 - 81 / فکس: 38292570-81
تلفن داخلي:  316
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلي سينا دانشكده علوم انساني
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند