کارشناس کلیه رشته ها دوره دکتری(امور آموزشی و پژوهشی)

اکرم اسدی
تحصیلات:  دیپلم
تلفن:  081-38292614
تلفن داخلي:  304
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند