اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو.........

عنوان رساله: نقد پسا استعماری رمان معاصر الجزایر، مطالعه موردی رمان های اصابع لولیتا ،مملکه الفراشه، ذاکره الماء و اسینی اعرج

دانشجو : بی بی راحیل سنسبلی

راهنما : دکتر سیدحسن فاتحی

داور خارجی: 1- دکتر حسن سرباز دانشیار دانشگاه کردستان

                    2- دکتر هادی رضوان دانشیار دانشگاه کردستان

داور داخلی: دکتر مرتضی قائمی

تاریخ دفاع : 4/10/ 1396 ساعت 12-10

مکان : اتاق شورای دانشکده