اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو..............

عنوان رساله: تدوین الگوی بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس

دانشجو : زهرا سرچهانی

راهنما : دکتر فخر السادات نصیری

استاد مشاور:دکتر سیروس قنبری

تاریخ دفاع : 4/18/ 1396 ساعت 12-10

مکان : اتاق شورای دانشکده