اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو.......................

عنوان رساله:شناسایی صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان به منظور ارائه الگوی توسعه حرفه ای آنان

دانشجو:بهرام محمدی

استاد راهنما:دکتر سیروس قنبری

زمان:18/04/1396

مکان: اتاق شورای دانشکده علوم انسانی

ساعت برگزاری:14-16