اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:تعهدات تخییری در حقوق ایران،مصرو انگلیس

زمان:1396/07/10 ساعت 16-14

دانشجو: امین حسنوند

استاد راهنما:دکتر محمد مولودی

مکان تشکیل :سالن جلسات دانشکده علوم انسانی