برنامه درسی نیمسال 982

برنامه درسی نیمسال 982


 به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشکده علوم انسانی می رساند برنامه درسی نیمسال 982 به شرح ذیل می باشد.

برنامه درسی روز شنبه

برنامه درسی روز یکشنبه

برنامه درسی روز دوشنبه

برنامه درسی روز سه شنبه

برنامه درسی روز چهارشنبه