تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه شماره تماس داخلی فاکس پست الکترونیکی
امور عمومی دانشکده 317
آموزش دانشکده علوم انسانی 304
دفتر ریاست دانشکده 316