جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

موضوع: بررسی زیبا شناختی عنصر عاطفه در ادبیاتحماسی با تاکید بر شاهنامه فردوسی

دانشجو:جواد حیدری

استاد راهنما:دکتر محمد طاهری

تاریخ و ساعت دفاع:1396/10/24 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی