جلسه دفاع از رساله دکتری

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

موضوع:طراحی مدل فهم ساختارمند سوره های قرآن کریم با استفاده از نظریات ژرار ژنت

دانشجو:مجتبی شکوری

استاد راهنما:حسینعلی ترکمانی

زمان و تاریخ دفاع: چهارشنبه مورخ1396/10/13 ساعت 14

مکلن:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی