در خصوص تحویل مدارک و مستندات درخصوص چاپ کتاب(تالیفی یا ترجمه)

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در خصوص تحویل مدارک و مستندات درخصوص چاپ کتاب(تالیفی یا ترجمه

      احتراماً، نظر به مشکلات به وجود آمده در خصوص تحویل مدارک و مستندات درخصوص چاپ کتاب(تالیفی یا ترجمه)دستورالعمل اجرایی آن به همراه پیوست های مربوطه جهت تسریع در امور به حضور ارسال می گردد.
مراحل دریافت مجوز چاپ کتاب:
1-    ارسال اصل کتاب از طریق سامانه پژوهشی(ژیرو)
2-    ارسال صورتجلسه گروه مبنی برموافقت با چاپ کتاب از طریق سامانه پژوهشی(ژیرو)
3-    ارسال نامه توجیه چاپ کتاب توسط نویسنده از طریق سامانه پژوهشی(ژیرو)
4-    ارسال فرم ضرورت چاپ کتاب  تکمیل شده توسط گروه آموزشی از طریق سامانه پژوهشی(ژیرو)
*تحویل اصل کلیه مدارک ذکر شده به دفتر پژوهشی دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه
مراحل امتیاز دهی به کتاب چاپ شده:
1-    ارسال اصل کتاب از طریق سامانه پژوهشی(ژیرو)
2-    ارسال صورتجلسه گروه که در آن نمره مکتسبه کتاب ذکر شده باشد، از طریق سامانه پژوهشی(ژیرو)
3-    ارسال فرم امتیاز دهی کتاب تکمیل شده توسط گروه آموزشی، از طریق سامانه پژوهشی(ژیرو)
*تحویل اصل کلیه مدارک ذکر شده به دفتر پژوهشی دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه


با آرزوی توفیق الهی
دکتر محمد راسخ مهند
معاون پژوهشی و اداری مالی دانشکده علوم انسانی