تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 


شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه شماره تماس داخلی فاکس پست الکترونیکی
امور عمومی دانشکده 317
دفتر ریاست دانشکده 316