بازگشت به صفحه کامل

تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه شماره تماس داخلی فاکس پست الکترونیکی
امور عمومی دانشکده 317
آموزش دانشکده علوم انسانی 304
دفتر ریاست دانشکده 316