دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 753 نتیجه
از 38
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 1 1221053 2 کارشناسی الهیات 01 قاسم سبحانی فخر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
احوال شخصیه وصیت و ارث 1221075 2 کارشناسی الهیات 01 احمد رضوانی مفرد هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00)
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 محمدرضا اردلان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 محمدرضا اردلان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1214162 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 قهرمان شیری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
ادبیات داستانی 1218243 2 lesson-section-code5 زبان و ادبیات عرب 01 صدیقه زودرنج هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
ادبیات عامیانه 1214155 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مهدی شریفیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
ادبیات فرانسه در فارسی و بالعکس 1217069 2 lesson-section-code5 زبان و ادبیات فرانسه 01 میترا رئیسی دهکردی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30)
ادبیات مقاومت 1218252 2 lesson-section-code5 زبان و ادبیات عرب 01 ناصر قره خانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 lesson-section-code5 علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 زهرا افضلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 زهرا افضلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 زهرا افضلی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 زهرا افضلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00)
اسطوره شناسی 1228006 2 کارشناسی ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
آشنایی با قرآن کریم 1221103 2 کارشناسی الهیات 02 کرم سیاوشی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
آشنایی با قرآن کریم 1221103 2 کارشناسی الهیات 01 حسینعلی ترکمانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
آشنائی با علوم قرآن 1214043 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مهدی شریفیان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
اصول3 1221201 2 lesson-section-code7 الهیات 01 احمد رضوانی مفرد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 753 نتیجه
از 38