دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 1,499 نتیجه
از 75
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول فقه 4 1221080 4 کارشناسی الهیات 01 علی محمد محمودی ازندریانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
اصول فقه4 1221218 2 کارشناسی ارشد الهیات 01 قدرت اله نیازی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30)
اصول مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219135 3 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 محمدرضا اردلان هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
اصول معنی شناسی 1225064 2 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 01 مهرداد نغزگوی کهن هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30)
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی 1219252 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 عظیمه السادات خاکباز هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00)
اصول و مبانی نقد ترجمه 1217059 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه 01 مازیار مهیمنی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
اقتصاد آموزش و پرورش(مدیریت آموزشی) 1219204 2 دکتری علوم تربیتی 01 محمود تعجبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
اقتصاد تعلیم و تربیت(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219325 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 محمود تعجبی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30)
آمار 1219379 2 کارشناسی ارشد 01 افشین افضلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219205 2 دکتری علوم تربیتی 01 افشین افضلی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
آمار توصیفی 1219291 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 افشین افضلی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
آمار توصیفی 1219291 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 افشین افضلی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
آموزش زبان عربی 3 1221108 2 کارشناسی الهیات 01 معصومه ریعان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آموزش نحو عربی 1 1221098 4 کارشناسی الهیات 01 معصومه ریعان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری 1223062 2 کارشناسی ارشد 01 محمدمهدی حاجیلوئی محب هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30)
آیین نگارش و ویرایش 1214006 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مجید منصوری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
آئین نگارش فارسی 1218199 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 مجید منصوری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
بررسی و شناخت شهرهای باستانی 1228019 2 کارشناسی ایران شناسی 01 سیدفضل اله میردهقان اشکذری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی 1219372 2 دکتری علوم تربیتی 01 فرهاد سراجی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30)
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (متوسطه) 1219266 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 فرهاد سراجی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 1,499 نتیجه
از 75