دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

گفت و شنود1

نام درس گفت و شنود1
کد درس 1217078
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز