دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 1,098 نتیجه
از 55
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
گرامر1 1217079 4 کارشناسی 01 هدا خیاط هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
گفت و شنود1 1217078 4 کارشناسی 01 هدا خیاط هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
آیات الاحکام 2 1221054 2 کارشناسی الهیات 01 قدرت اله نیازی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
ادبیات تطبیقی 1218247 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 1218065 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
ادبیات عرفانی 1218248 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 سیدمهدی مسبوق هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
ادبیات فارسی از دیدگاه زبان شناسی 1225104 2 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 01 مصطفی حسینی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 فرامرز محمدی پویا هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 فرامرز محمدی پویا هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 مریم پورجمشیدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه 2 1218006 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 زهرا افضلی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه 2 1218006 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 زهرا افضلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمون سازی زبان 1216031 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 محمدهادی محمودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
استان شناسی 1228029 3 کارشناسی ایران شناسی 01 سیدفضل اله میردهقان اشکذری هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 کارشناسی الهیات 02 حسینعلی ترکمانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 کارشناسی الهیات 01 کرم سیاوشی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
آشنایی زبان فارسی باستان و خط میخی 1228012 2 کارشناسی ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,098 نتیجه
از 55