اعضای هیات علمی

 
حسینعلی ترکمانی

حسینعلی ترکمانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمد رضایی خانی

محمد رضایی خانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
احمد رضوانی مفرد

احمد رضوانی مفرد

استادیار 
پست الکترونیکی: 
معصومه ریعان

معصومه ریعان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
کرم سیاوشی

کرم سیاوشی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
قاسم سبحانی فخر

قاسم سبحانی فخر

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدرضا فریدونی

محمدرضا فریدونی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی محمد محمودی ازندریانی

علی محمد محمودی ازندریانی

مربی 
پست الکترونیکی: 
قدرت اله نیازی

قدرت اله نیازی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فرشته ندری ابیانه

فرشته ندری ابیانه

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1