اساتید دانشکده

عبدالله نصرتی

change-logo

عبدالله نصرتی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: