اساتید دانشکده

غلامرضا کهنسالی

غلامرضا کهنسالی

غلامرضا کهنسالی   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: