اساتید دانشکده

معصومه کیانی

معصومه کیانی

معصومه کیانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تعلیم و تربیت اسلامی 1219279 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تعلیم و تربیت اسلامی 1219279 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سیرتحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 1219274 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سیرتحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 1219274 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1219275 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1219275 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آموزه های تربیتی آیات قرآن 1219281 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آموزه های تربیتی آیات قرآن 1219281 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1219275 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1219275 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 1219276 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 1219276 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آموزه های تربیتی آیات قرآن 1219281 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تعلیم و تربیت اسلامی 1219279 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیر آرا تربیتی غرب 1219195 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
منطق 1219311 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریات ترتیبی مکاتب فلسفی 1219182 3 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آموزه های تربیتی آیات قرآن 1219281 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 1219275 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2