اساتید دانشکده

تیمور قادری

تیمور قادری

تیمور قادری   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ساناز جوینده پور انگره مئینیو در اوستای متقدم و تأثیر آن در متون پهلوی (دینکرد 3، بندهش، زادسپرم) کارشناسی ارشد 1391/03/22
صادق رستمی بررسی اسطوره آفرینش در متون پهلوی براساس (بندهش- مینوی خرد- دینکرد III) کارشناسی ارشد 1390/07/10
محمدعلی فتحی زاده بررسی اسطوره و واقعیت در متن های غیر دینی پهلوی کارشناسی ارشد 1392/09/27
سعادت مظاهری زاده بررسی عملکرد چند شخصیت اساطیری در متون پهلوی و متون پس از دوره اسلامی کارشناسی ارشد 1390/08/22
مهرناز منتصر کوهساری بررسی درواسپ یشت (آوانویسی، ترجمه متن، یادداشت ها و واژه نامه) کارشناسی ارشد 1390/08/09