معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی برگزار می کند(سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی حسینی)

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی برگزار می کند(سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی حسینی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی برگزار می کند:

سخنران: جناب آقای دکتر مصطفی حسینی

موضوع: ایران در ادبیات انگلیسی، با تکیه بر آثار شکسپیر

دوشنبه: 1401/12/15  ، ساعت : 12-10 ، سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی