دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

حقوق کیفری عمومی

نام درس حقوق کیفری عمومی
کد درس 1215294
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز