دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 1912
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/3/19
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
تکنولوژی شیر و فراورده ها(1) مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنسرو سازی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تغذیه مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 3 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل کیفیت مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنترل کیفیت مواد غذایی مصطفی کرمی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی مواد غذایی 2 اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول و مبانی کاربرد هیدروکلوئیدهای غذایی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی گوشت و شیلات اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی گوشت و شیلات اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تکنولوژی گوشت و شیلات اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنسرو سازی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کنسرو سازی اشرف گوهری اردبیلی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مهندسی صنایع غذائی 1 فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسم فنی و نقشه کشی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پدیده های انتقال در صنایع غذایی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 3 هفته هاي زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
میکروبیولوژی عمومی و موادغذایی فخرالدین صالحی کشاورزی 4 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین های صنایع غذایی 2 فخرالدین صالحی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسم فنی و نقشه کشی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
رسم فنی و نقشه کشی فخرالدین صالحی علوم و صنایع غذایی بهار 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403