اساتید دانشکده

« بازگشت

مبانی نقد ادبیات و فیلم

نام درس مبانی نقد ادبیات و فیلم
کد درس 1216228
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز