اساتید دانشکده

« بازگشت

قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان انگلیسی

نام درس قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان انگلیسی
کد درس 1228035
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز