دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 4,152 نتیجه
از 208
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 2 1221054 2 کارشناسی الهیات 01 قاسم سبحانی فخر هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00)
ادیان ایران باستان 1228011 3 کارشناسی ایران شناسی 01 حمید کاویانی پویا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (14:00 - 16:00)
ادبیات پیش از اسلام 1218287 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 سیدحسن فاتحی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/13 (08:00 - 10:00)
ادبیات تطبیقی 1218065 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/30 (10:00 - 12:00)
ادبیات تطبیقی 1218247 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صلاح الدین عبدی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00)
ادبیات داستانی 1218243 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صدیقه زودرنج هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/11 (10:00 - 12:00)
ادبیات عامیانه 1214155 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 محمد طاهری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/10 (14:00 - 16:00)
ادبیات عرفانی 1218248 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 سیدحسن فاتحی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/12 (08:00 - 10:00)
ادبیات معاصر فرانسه 1217107 2 کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه 01 حسن زختاره هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00)
یادگیری الکترونیکی(مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی) 1219463 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 اکبر مومنی راد هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/03 (08:00 - 10:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/13 (10:00 - 12:00)
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 مریم پورجمشیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/13 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 زهرا افضلی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه 1 1218005 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 زهرا افضلی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 حسین چراغی وش هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 حسین چراغی وش هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمون سازی 1216231 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 محمد احمدی صفا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00)
استانداردهای بین المللی آموزش در سازمان (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی ) 1219449 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 کبری خباره هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/10 (14:00 - 16:00)
استان شناسی 1228029 3 کارشناسی ایران شناسی 01 سیدفضل اله میردهقان اشکذری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1403/04/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 4,152 نتیجه
از 208