اخبار

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی برگزار می کند: سخنران: جناب آقای دکتر مصطفی حسینی موضوع: ایران در ادبیات انگلیسی، با تکیه بر آثار شکسپیر دوشنبه: 1401/12/15  ، ساعت :...

چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعیه ها