اخبار

دانشجویان دانشکده علوم انسانی که در زمان انتخاب واحد ۴۰۰۱ به دلیل برخی از محدودیت های آموزشی امکان اخذ برخی از واحد های خود را ندارند می توانند با پر کردن فرم پیوست و ارسال آن به ایمیل...

چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعیه ها