دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 3,082 نتیجه
از 155
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 1 1221053 2 کارشناسی الهیات 01 قاسم سبحانی فخر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
احوال شخصیه وصیت و ارث 1221075 2 کارشناسی الهیات 01 محمد رضائی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:30 - 10:30)
اخلاق و تربیت در نهج البلاغه 1223077 2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی 01 محمدجواد دکامی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
ادبیات پایداری 1216207 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 نجمه نظری هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1218243 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صدیقه زودرنج هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1214162 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 قهرمان شیری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/19 (08:30 - 10:30)
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:30)
ادبیات مقاومت 1218252 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 ناصر قره خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (08:30 - 10:30)
یادگیری سازمانی 1219377 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 محمدرضا اردلان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/19 (10:00 - 12:00)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 02 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/19 (08:30 - 10:30)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 01 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (08:30 - 10:30)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 فرامرز محمدی پویا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 فرامرز محمدی پویا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00)
ارتباط انسانی 1219313 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 محمود تعجبی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:30)
ارتباط انسانی 1219313 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 محمود تعجبی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:30)
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه 2 1218006 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 زهرا افضلی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه 2 1218006 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 زهرا افضلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آشنایی با خط و زبان اوستایی 1228036 2 کارشناسی ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
آشنایی با زبان سغدی 1222070 2 کارشناسی ارشد 01 آرمان بختیاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 3,082 نتیجه
از 155