دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,268 نتیجه
از 114
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
درک متن – سطح پایه 1217113 4 کارشناسی 01 هدا خیاط | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
آیات الاحکام 1 1221053 2 کارشناسی الهیات 01 قدرت اله نیازی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
احوال شخصیه وصیت و ارث 1221075 2 کارشناسی الهیات 01 محمد رضایی خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ادبیات پایداری 1216207 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 نجمه نظری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1214162 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 قهرمان شیری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
ادبیات داستانی 1218243 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صدیقه زودرنج هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
ادبیات عامیانه 1214155 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مهدی شریفیان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
ادبیات مقاومت 1218252 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 ناصر قره خانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00)
یادگیری سازمانی 1219377 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اردلان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 02 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 01 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 فرامرز محمدی پویا هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 معصومه کیانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
ارتباط انسانی 1219313 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 محمود تعجبی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
ارتباط انسانی 1219313 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 محمود تعجبی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 02 علی سعیداوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه 3 1218007 2 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 01 علی سعیداوی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آشنایی با خط و زبان اوستایی 1228036 2 کارشناسی ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 2,268 نتیجه
از 114