درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده علوم انسانی از سال 1377 تاکنون

دکتر فرامرز میرزایی
اولین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

مدت خدمت:

1377/01/3--​​​​​​​​​​​​​​1380/10/15

دکتر فرزاد ناظم
دومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی

مدت خدمت: 1384/08/25-1380/10/16 ​​​​​​​


 

دکتر بیژن حاجی عزیزی
سومین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

مدت خدمت:​​​​​​​ ​​​​​​​1384/08/26--1386/09/27

دکتر غلامرضا شعبانی بهار
چهارمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: مدیریت ورزشی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1387/10/13 -1386/09/28 ​​​​​​

دکتر مرتضی قائمی
پنجمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1389/07/16--1387/10/14
 

دکتر غلامرضا شعبانی بهار
ششمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: مدیریت ورزشی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1392/11/07--1389/07/17​​​​

دکتر بیژن حاجی عزیزی
هفتمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1393/12/25--1392/11/08

دکتر سیروس قنبری
هشتمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1397/12/24--1393/12/26

دکتر محمدرضا یوسف زاده
نهمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1401/09/13--1397/12/25

دکتر سیدمهدی مسبوق
دهمین رئیس دانشکده

رشته تخصصی:زبان و ادبیات عرب

مدت خدمت:​​​​​​​ 1401/09/13--ادامه دارد