نمایشگر یک مطلب

رؤسای پیشین دانشکده علوم انسانی از سال 1377 تاکنون

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آغاز مسؤلیت

اتمام مسؤلیت

رشته تخصصی

1

دکتر فرامرز میرزایی

1377/01/31

1380/10/15

زبان و ادبیات عربی

2

دکتر فرزاد ناظم

1380/10/16

1384/08/25

فیزیولوژی ورزشی

3

دکتر بیژن حاجی عزیزی

1384/08/26

1386/09/27 

حقوق خصوصی

4

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

1386/09/28

1387/10/13

مدیریت ورزشی

5

دکتر مرتضی قائمی

1387/10/14

1389/07/16

زبان و ادبیات عربی

6

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

1389/07/17 

1392/11/07

مدیریت ورزشی

7

دکتر بیژن حاجی عزیزی

1392/11/08

1393/12/25

حقوق خصوصی

8

دکتر سیروس قنبری

1393/12/26

1397/12/24

مدیریت آموزشی

9

دکتر محمد رضا یوسف زاده

1397/12/25

1401/09/13

برنامه ریزی درسی


 
 
جناب آقای دکتر فرامرز میرزایی جناب آقای دکتر فرزاد ناظم جناب آقای دکتر بیژن حاجی عزیزی
جناب آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار جناب آقای دکتر مرتضی قائمی جناب آقای دکتر سیروس قنبری
   
جناب آقای دکتر محمدرضا یوسف زاده