درباره دانشکده

رؤسای پیشین دانشکده علوم انسانی از سال 1377 تاکنون

دکتر فرامرز میرزایی
اولین رئیس دانشکده

​​​​​​​تحصیلات: استاد رشته زبان و ادبیات عربی

مدت خدمت:1377/01/3--​​​​​​​​​​​​​​1380/10/15

صفحه شخصی
دکتر فرزاد ناظم
دومین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

مدت خدمت: 1384/08/25-1380/10/16 ​​​​​​​

صفحه شخصی
دکتر بیژن حاجی عزیزی
سومین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته حقوق خصوصی

مدت خدمت:​​​​​​​ ​​​​​​​1384/08/26--1386/09/27

صفحه شخصی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
چهارمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

مدت خدمت:​​​​​​​ 1387/10/13 -1386/09/28 ​​​​​​

صفحه شخصی
دکتر مرتضی قائمی
پنجمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته زبان و ادبیات عربی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1389/07/16--1387/10/14​​​​​​​

صفحه شخصی
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
ششمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

مدت خدمت:​​​​​​​ 1392/11/07--1389/07/17​​​​

صفحه شخصی
دکتر بیژن حاجی عزیزی
هفتمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته حقوق خصوصی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1393/12/25--1392/11/08

صفحه شخصی
دکتر سیروس قنبری
هشتمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته مدیریت آموزشی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1397/12/24--1393/12/26

صفحه شخصی
دکتر محمدرضا یوسف زاده
نهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته برنامه ریزی درسی

مدت خدمت:​​​​​​​ 1401/09/13--1397/12/25

صفحه شخصی
دکتر سیدمهدی مسبوق
دهمین رئیس دانشکده

تحصیلات: استاد رشته زبان و ادبیات عرب

مدت خدمت:​​​​​​​ 1401/09/13--ادامه دارد

صفحه شخصی