رئیس دانشکده علوم انسانی

سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: