درباره دانشکده

سیدمهدی مسبوق
رئیس دانشکده علوم انسانی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: smm@basu.ac.ir

صفحه شخصی