رئیس دانشکده علوم انسانی

محمدرضا یوسف زاده چوسری

محمدرضا یوسف زاده چوسری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: