سازمان دانشکده

دکتر رضا طاهرخانی
معاون تحصیلات تکمیلی

​​​​​​​رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
​​​​​​​مرتبه علمی: استادیار

​​​​​​​رایانامه: r.taherkhani@basu.ac.ir
صفحه شخصی