سازمان دانشکده

دکتر حسن زختاره
معاون آموزشی

​​​​​​​رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمی: استادیار
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه: h.zokhtareh@basu.ac.ir

صفحه شخصی