جلسه دفاع از رساله دکتری

26 Jun 2018
کد خبر : 5387156
تعداد بازدید : 1135

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:تبیین نقش ابعاد گفتمان داستانی در فرآیند تولید معنا

دانشجو: احمد جمال امیدی

استاد راهنما:دکتر فرامرز میرزایی

تاریخ و ساعت دفاع: شنبه 1397/04/09 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی