دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,499 نتیجه
از 75
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آیات الاحکام 1 1221053 2 کارشناسی الهیات 01 قدرت اله نیازی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
احوال شخصیه وصیت و ارث 1221075 2 کارشناسی الهیات 01 محمد رضایی خانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30)
ادبیات پایداری 1216207 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 نجمه نظری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1218243 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 صدیقه زودرنج هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
ادبیات داستانی 1214162 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 قهرمان شیری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
ادبیات عامیانه 1214155 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مهدی شریفیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
ادبیات مقاومت 1218252 2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 01 ناصر قره خانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
یادگیری سازمانی 1219377 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اردلان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 01 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
ادله اثبات دعوی 1215053 2 کارشناسی حقوق 02 محمد مولودی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 02 فرامرز محمدی پویا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان 1219278 2 کارشناسی علوم تربیتی 01 فرامرز محمدی پویا هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی 01 مریم پورجمشیدی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اسطوره شناسی 1228006 2 کارشناسی ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
آشنایی با خط و زبان اوستایی 1228036 2 کارشناسی ایران شناسی 01 آرمان بختیاری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی 1221261 2 کارشناسی 01 محمد رضایی خانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
آشنایی با موزه های ایران 1228033 2 کارشناسی ایران شناسی 01 سیدفضل اله میردهقان اشکذری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
آشنایی با نثر انگلیسی 1216198 2 کارشناسی زبان های خارجی 01 مصطفی حسینی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
آشنائی با علوم قرآن 1214043 2 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 01 مهدی شریفیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,499 نتیجه
از 75