اساتید دانشکده

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه متون ساده 1216023 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 1216017 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
زبان تخصصی قسمت اول 1214124 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (14:00 - 16:00)
بیان شفاهی داستان 2 1216028 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/12 (16:00 - 18:00)
ترجمه انفرادی 1 1216056 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
ترجمه متون ادبی 1216059 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00)
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 1216018 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی قسمت دوم 1214125 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00)
نمونه های شعر ساده انگلیسی 1216022 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00)
نمایش 41 - 50 از 50 نتیجه
از 3