اساتید دانشکده

علیرضا تقی پور

علیرضا تقی پور

علیرضا تقی پور   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: