اعضای هیئت علمی

فرهاد سراجی

فرهاد سراجی

فرهاد سراجی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر دو شکل مختلف ارائه محتوای چندرسانه ای در یادگیری و پایداری یادگیری در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی در شهر ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/14
تأثیر روش خودآموزی و روش اجتماع پژوهشی در آموزش سواد رسانه-ای به والدین کارشناسی ارشد 1400/07/28
طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب مشارکت والدین در اجرای برنامه درسی دکتری 1400/09/14
ارائه ی الگوی آموزش سواد رسانه ای با تاکید بر فبک در دوره ی دوم ابتدایی دکتری 1400/11/23
ارائه الگوی ارزشیابی تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی دکتری 1400/09/16
بررسی وضعیت موجود طراحی فعالیت های یادگیری مرتبط با ریاضی ششم ابتدایی کارشناسی ارشد 1400/07/20
شناسایی چالش های ارزشیابی مستمر در آموزش های الکترونیکی در دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد 1401/09/20
شناسایی مزیتهای تربیتی خلق محتوای الکترونیکی توسط دانشآموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1401/09/12
بررسی ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدهای شبکه شاد از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهر همدان در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1401/04/07
بررسی تجربه های معلمان ابتدایی از برنامه درسی حضوری و مجازی کارشناسی ارشد 1400/12/11
طراحی الگوی برنامه درسی سلامت برای دانش آموزان دوره دوّم ابتدایی دکتری دانلود 1401/07/20
ارائه الگوی برنامه درسی پرورش خودآگاهی برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی دکتری دانلود 1401/12/20
سعید انصاری ارائه ی الگوی آموزش سواد رسانه ای با تاکید بر فبک در دوره ی دوم ابتدایی دکتری 1400/11/23
نسرین جعفری بررسی ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدهای شبکه شاد از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهر همدان در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1401/04/07
مهرانگیز جمشیدی بدربانی شناسایی چالش های ارزشیابی مستمر در آموزش های الکترونیکی در دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد 1401/09/20
عباس حسینی ارائه الگوی ارزشیابی تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی دکتری دانلود 1400/09/16
رضوان یزدان پناه شناسایی مزیتهای تربیتی خلق محتوای الکترونیکی توسط دانشآموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1401/09/12
نرگس سجادیان جاغرق ارائه الگوی برنامه درسی پرورش خودآگاهی برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی دکتری دانلود 1401/12/20
سارا شهابی تأثیر روش خودآموزی و روش اجتماع پژوهشی در آموزش سواد رسانه-ای به والدین کارشناسی ارشد 1400/07/28
زهرا عبدلی بررسی وضعیت موجود طراحی فعالیت های یادگیری مرتبط با ریاضی ششم ابتدایی کارشناسی ارشد 1400/07/20
عیوضی عیوضی مقایسه ی صلاحیت های TPACK در بین معلمان علوم پایه دوره ی دوم متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد 1396/06/19
سحر غفاری بررسی تجربه های معلمان ابتدایی از برنامه درسی حضوری و مجازی کارشناسی ارشد 1400/12/11
طیبه قمری مطالعه ی تطبیقی آموزش بازی سازی در برنامه درسی دوره ی ابتدایی کشور های مختلف کارشناسی ارشد 1401/12/16
مرضیه مولوی قلعه نی طراحی الگوی برنامه درسی سلامت برای دانش آموزان دوره دوّم ابتدایی دکتری دانلود 1401/07/20
محمد نوروزنژادقادی طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب مشارکت والدین در اجرای برنامه درسی دکتری 1400/09/14
ذوالفقار ازادی بررسی جایگاه سواد فناورانه در برنامه درسی کار و فناوری پایه ششم و هفتم کارشناسی ارشد 1396/07/12
علی اصیل خرسند شناسایی راه های آشناسازی دانش آموزان متوسطه اول شهر همدان با مشاغل در سال تحصیلی 98 – 97 کارشناسی ارشد 1398/06/24
رضا اله توکلی بررسی رابطه بین مهارت های پژوهشی فناورانه با خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 94-1393 کارشناسی ارشد 1394/06/30
رسول بختیاری اثر بخشی فعالیت های یادگیری بازیگونه بر انگیزش، درگیری سازی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دوم ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/11/01
لادن بهروج شناسایی ویژگی های مطلوب خدمات پشتیبانی آموزشی در دانشگاه های الکترونیکی و مقایسه دانشگاه های الکترونیکی ایران با آن کارشناسی ارشد 1392/07/03
حمزه پریدار شناسایی رفتارهای حرفه ای دبیران موفق مرد دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد 1394/06/29
علی ترکاشوند نقش سواد فناورانه در تمایل به کارافرینی دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه های دولتی شهر همدان کارشناسی ارشد 1397/10/25
اعظم جلالی فرزام بررسی میزان موفقیت اجرایی طرح درس پژوهی در مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/01
عطا جمشیدزاده شناسایی ویژگی های مرتبط با بکارگیری فناوری در مدارس ابتدایی و مقایسه وضع موجود معلمان ابتدایی شهر همدان با آن کارشناسی ارشد 1393/11/27
مهدی حاجی احمدی ارزشیابی کیفیت درونی دانشگاه های الکترونیک ایران مطالعه موردی دانشگاه جامعه المصطفی قم و علوی حدیث شهر ری سال 91-90 کارشناسی ارشد 1391/07/12
رضا حق ویردی تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک (تفکرافقی) و دلالت های تربیتی آن براساس فلسفه اشراق کارشناسی ارشد 1391/11/23
سمیه خاوری مقایسه سواد فناورانه دانش آموزان متوسطه با دبیران آن ها در آموزش و پرورش شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
فاطمه السادات خدا رحمی موسوی بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی اثبات گرایی و پسا اثبات گرایی و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در بین معلمان ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/10
سارا خداویسی ارائه الگوی برنامه درسی برای توسعه حرفه ای معلمان با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی دکتری 1398/03/08
سارا خداویسی مقایسه قابلیت های سواد اطلاعاتی و مهارت های پژوهشی فناورانه دانشجویان دانشگاه های حضوری و الکترونیکی کارشناسی ارشد 1392/07/03
نیر خلخالی زنجان مسکن مقایسه تأثیر روش های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسه فضایی پایه دوم متوسطه مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر زنجان در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
نیر خلخالی زنجان مسکن مقایسه تاثیر روش های تدریس متداول و ترکیبی برمیزان یادگیری و یادداری درس هندسه فضایی پایه دوم متوسطه مدارس دخترانه ناحیه دو زنجان در سال تحصیلی 92- 93 کارشناسی ارشد 1393/11/25
طاهره رازقی شناسایی چالشهای مربوط به شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دانشگاه بوعلی سینا سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/06/27
معصومه رستمی مقایسه میزان آشنایی معلمان با صلاحیت های تدریس مبتنی بر فناوری در مدارس هوشمند و عادی شهر همدان در سال تحصیلی 93- کارشناسی ارشد 1394/07/12
آتنا سیفی بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها کارشناسی ارشد 1393/06/27
فاطمه سلیمانی آسیب شناسی مدارس هوشمند بر اساس اصل پداگوژیک اصلاح برنامه درسی کارشناسی ارشد 1394/06/14
شکوفه شادابی پور شناسایی راه های اموزش کارافرینی به دانشجویان از طریق فعالیت های انجمن های علمی- دانشجویی کارشناسی ارشد 1399/12/26
مرتضی شاه مرادی ارائه مدل برنامه درسی سیاسی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه ایران دکتری دانلود 1396/10/27
سعید شریفی رهنمو بررسی انگیزه هایی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی کارشناسی ارشد 1396/06/19
مجید شریفی رهنمو بررسی وضع موجود سوادرسانه ای دانشجویان و شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در زمینه سوادرسانه ای کارشناسی ارشد 1397/04/10
نگار شکوری شناسایی موانع پذیرش ارزشیابی توصیفی از سوی والدین دانش آموزان پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد 1397/11/07
نادر صبوری صارم سطح بندی مشارکت والدین در تکالیف آموزشی دانش آموزان پایه ششم در درس کار و فناوری شهرستان اسدآباد کارشناسی ارشد 1398/06/29
وحید صفری افضل بررسی عوامل بازدارنده ی گرایش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدایی مناطق روستایی استان همدان در سال تحصیلی 95-1394 کارشناسی ارشد 1395/10/06
حمید صفری مطلق بررسی رابطه توانایی های شناختی با مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/10/16
سهیلا صیفوری بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه یادگیری الکترونیکی از منظر موضوعی و روش شناسی پژوهش از سال 1380 تاکنون در ایران کارشناسی ارشد 1392/03/28
علی عنایتی نوین فر ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی دانشگاه های مجازی علوم دینی بر اساس رویکرد یادگیری مشارکتی در مقطع کارشناسی ارشد دکتری 1399/02/23
محمد عنایتی نوین فر مقایسه سواد فناورانه معلمان دبیرستان های نظری،هنرستانهای کاردانش و هنرستان های فنی و حرفه ای شهر همدان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد 1395/10/20
حمیدرضا عیوضی مقایسه ی صلاحیت های TPACK در بین معلمان علوم پایه دوره ی دوم متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد 1396/06/19
مجتبی فرهمندراد بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های ارتباطی جدید و تربیت اخلاقی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1392/11/29
کبری قمری وفا بررسی وضعیت سواد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد 1395/11/19
زهره کرمی ارائه الگوی برنامه درسی روایت‏پژوهی برای توسعه حرفه‏ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان دکتری 1396/07/05
عزیز کرمی مقایسه تأثیر سبک ارتباطی و سنتی آموزش زبان انگلیسی بر مهارتهای زبان آموزی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر سنندج در سال 91-90 کارشناسی ارشد 1391/04/25
محمدرضا گل محمدی نحوه و میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا از فضای مجازی در فعالیت های پژوهش کارشناسی ارشد 1399/11/14
رضا مالمیر چگونگی مشارکت معلمان در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1398/06/23
محمدشریف محمدی بررسی و رتبه بندی موانع اثربخشی آموزش مجازی کارکنان(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/13
زهره مرادی بررسی رابطه بین مهارت یادگیری مستقل و خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی ارشد 1397/10/30
هدی السادات موسوی معین ارزیابی کیفیت محتوای بازی های رایانه ای آموزشی موجود برای دوره ی ابتدایی بر اساس اصول آموزشی کارشناسی ارشد 1394/07/12
جواد هدایتی منظور بررسی رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی با توانایی های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی 1219261 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 02 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در برنامه درسی 1219260 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (متوسطه) 1219266 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی درسی در دوره متوسطه 1219263 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
برنامه ریزی درسی دوره متوسطه 1219326 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی 1219304 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی 1219304 2 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش های تحقیق در برنامه درسی 1219253 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش 1219366 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول برنامه ریزی آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219134 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی 1219261 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سمینار در مسائل برنامه ریزی درسی 1219265 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در برنامه درسی 1219260 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی 1219372 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (متوسطه) 1219266 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی در دوره متوسطه 1219263 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روش های تحقیق در برنامه درسی 1219253 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سیاستگذاری آموزشی(با تاکید بر برنامه درسی) 1219254 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3