اعضای هیئت علمی

مرتضی عارفی

مرتضی عارفی

مرتضی عارفی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی کیفری 1215304 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
حقوق جزای اختصاصی 2 1215048 2 02 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1403/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
حقوق جزای عمومی 3 1215016 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
حقوق جزای عمومی اسلامی 1221061 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
روش تحقیق و پژوهش 1215299 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
متون فقه کیفری 1215298 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال 1221067 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
حقوق جزای عمومی 2 1215153 1 01 هفته های فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
حقوق جزای عمومی 2 1215015 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
حقوق کیفری اختصاصی 1215297 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان 1215261 1 02 هفته های فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
متون فقه 4 1215024 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
متون فقه 4 1215024 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 1215152 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
حقوق جزای عمومی 3 1215016 2 02 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
حقوق جزای عمومی اسلامی 1221061 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آئین دادرسی کیفری 1221078 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
حقوق جزای عمومی 2 1215015 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
حقوق جزای عمومی 2 1215153 1 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان 1215261 1 02 هفته های فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2