اعضای هیئت علمی

محمد بنیانی

محمد بنیانی

محمد بنیانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه اسلامی1 1221258 4 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
فلسفه اسلامی5 1221275 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
فلسفه اسلامی4 1221269 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فلسفه اسلامی6 1221281 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کلام 4 1221288 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
کلام 1221102 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
کلام جدید 1221284 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تاریخ فلسفه اسلامی1 1221268 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تاریخ فلسفه اسلامی3 1221276 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
جدل 1221267 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
فلسفه اسلامی5 1221275 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کلام3 1221266 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تاریخ فلسفه اسلامی2 1221270 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
فلسفه اسلامی4 1221269 4 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
فلسفه اسلامی6 1221281 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
کلام جدید 1221284 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نمایش 16 نتیجه
از 1