اعضای هیئت علمی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی

مریم پورجمشیدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونعضویت در مجامع ملی و بین المللیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقایسه تأثیرتعاملات همزمان با تعاملات ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب (مطالعه موردی درس زبان انگلیسی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
ناسایی عوامل موثر بر تلفیق فناوری در کلاسهای دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی، فلسفه آموزشی و تلفیق فناوری در تدریس معلمان متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/02
تأثیر محتوای انطباقی مبتنی بر سبک یادگیری بر درگیر سازی و پذیرش یادگیری معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی پرورش ذهنیت کارآفرینانه در دانشآموزان دوره دوم ابتدایی کارشناسی ارشد 1402/06/18
نقش طراحی آموزش مبتنی بر تعامل –تبادل برای بهبود هوش هیجانی دانشجویان در آموزش مجازی کارشناسی ارشد 1402/07/26
تأثیر تلفیق فناوری در یادگیری عمیق دانش آموزان پایه سوم کارشناسی ارشد 1402/07/26
تعیین عوامل مؤثر بر ارائه ی بازخوردهای انگیزشی-توضیحی معلم– یادگیرنده در نرم افزار شاد کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/18
مقایسه تاثیر تعاملات همزمان ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
ارزیابی اثربخشی محتوای الکترونیکی تولید شده توسط اساتید بر درگیری سازی و تعامل دانشجویان با محتوا در آموزش مجازی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/22
تأثیر تمرین سنجیده بر یادگیری مفاهیم ریاضی در بین کودکان پیش دبستانی 5 تا 7 سال شهرستان شاهرود کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/20
رابطه بین حمایت اجتماعی با میزان درگیرسازی تحصیلی یادگیرنده با نقش میانجی اضطراب فناوری کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/09
نقش آموزش مهارت های حل مسئله در مدیریت فضای آستانه ای درس ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
بررسی رابطه ی بین بستر مورداستفاده در آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا و رابطه ی آن با میزان یادگیری و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان در سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد 1400/12/21
بررسی رابطه­ی باورهای معرفت شناختی، فلسفه آموزشی و تلفیق فناوری در تدریس معلمان متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/02
طراحی و توسعه بازی‏وارسازی مبتنی بر رویکرد یادگیری از سنجش در درس علوم پایه چهارم کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/16
مهشید ایمانی جیحون ابادی مقایسه تاثیر تعاملات همزمان ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
مهشید ایمانی جیحون ابادی مقایسه تأثیرتعاملات همزمان با تعاملات ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب (مطالعه موردی درس زبان انگلیسی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
زهرا برزگر ناسایی عوامل موثر بر تلفیق فناوری در کلاسهای دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
فهیمه جعفری نقش آموزش مهارت های حل مسئله در مدیریت فضای آستانه ای درس ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
هادی حیدری تأثیر محتوای انطباقی مبتنی بر سبک یادگیری بر درگیر سازی و پذیرش یادگیری معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
ناهید رستمی تأثیر تمرین سنجیده بر یادگیری مفاهیم ریاضی در بین کودکان پیش دبستانی 5 تا 7 سال شهرستان شاهرود کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/20
زهرا سهراب نژاد بررسی رابطه ی بین بستر مورداستفاده در آموزش الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا و رابطه ی آن با میزان یادگیری و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان در سال تحصیلی 1400-1399 کارشناسی ارشد 1400/12/21
غلامرضا شفیعی بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی، فلسفه آموزشی و تلفیق فناوری در تدریس معلمان متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/02
مریم عباسی طراحی و توسعه بازی‏وارسازی مبتنی بر رویکرد یادگیری از سنجش در درس علوم پایه چهارم کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/16
مریم عبدالهی تعیین عوامل مؤثر بر ارائه ی بازخوردهای انگیزشی-توضیحی معلم– یادگیرنده در نرم افزار شاد کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/18
مجتبی کرمی پایدار ارزیابی اثربخشی محتوای الکترونیکی تولید شده توسط اساتید بر درگیری سازی و تعامل دانشجویان با محتوا در آموزش مجازی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/22
مصطفی نورالهی رابطه بین حمایت اجتماعی با میزان درگیرسازی تحصیلی یادگیرنده با نقش میانجی اضطراب فناوری کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/09
زهرا ابراهیمی فرزاد بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
طاهره یادگار طراحی و اعتباریابی سازمان دهنده های گرافیکی برای آموزش شهروندی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
ساغر ازمون ملک رودی طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی پرورش ذهنیت کارآفرینانه در دانشآموزان دوره دوم ابتدایی کارشناسی ارشد 1402/06/18
جواد افشاری فرا تحلیل تأثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/06
محدثه باباخان زاده سجیرانی نقش طراحی آموزش مبتنی بر تعامل –تبادل برای بهبود هوش هیجانی دانشجویان در آموزش مجازی کارشناسی ارشد 1402/07/26
پردیس بیات بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
خبات بحری قلدره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
شیوا پیرایش محسن تأثیر تلفیق فناوری در یادگیری عمیق دانش آموزان پایه سوم کارشناسی ارشد 1402/07/26
زهرا جمشیدی شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
الهام جمور بررسی تاثیر نوع تکلیف بر درگیرسازی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
محمدرضا رحیمی تاثیر اجتماع یادگیری معلمان متوسطه اول ناحیه 2 کرمانشاه بر تلفیق فناوری در کلاس درس کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
بنفشه ساسان فر طراحی و اعتبار بازی آموزشی به منظور بهبود مهارت خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
سمیرا کلواری جانکی بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فاطمه کیهانی فاضل توسعه آموزش وارونه درراستای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در درس تولید مواد آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
رویا گوهری شمس تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
حمیده مرادی بررسی رابطه سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/08/30
هدی السادات موسوی معین ارزیابی کیفیت محتوای بازی های رایانه ای آموزشی موجود برای دوره ی ابتدایی بر اساس اصول آموزشی کارشناسی ارشد 1394/07/12
محسن نجاتی عارف ارزیابی وضعیت تلفیق فناوری در کلاس درس بر اساس استانداردهای فناوری آموزشی برای معلمان هنرستان های همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 1219241 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
روان شناسی تربیتی 1219285 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
روان شناسی تربیتی 1219285 2 02 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در برنامه درسی 1219260 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی 1219245 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تربیت رسانه ای 1219312 2 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تربیت رسانه ای 1219312 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 1219290 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
طراحی پیام و مواد آموزشی(تکنولوژی آموزشی) 1219318 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب 1219247 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
یادگیری الکترونیکی(مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی) 1219463 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ارزشیابی آموزشی 1219298 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
پروژه 1219314 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
پروژه 1219314 2 04 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی 1219241 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
روان شناسی تربیتی 1219285 2 02 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5