اساتید دانشکده

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آشنایی با ادبیات تطبیقی 1216237 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
ترجمه ادبیات 1216219 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 1216203 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
زبان تخصصی قسمت دوم 1214125 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نمایشنامه در ادبیات انگلیسی 1216218 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آشنایی با نثر انگلیسی 1216198 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 1216214 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
زبان تخصصی قسمت اول 1214124 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان انگلیسی 1228035 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مبانی نقد ادبیات و فیلم 1216228 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آشنایی با ادبیات تطبیقی 1216237 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ترجمه ادبیات 1216219 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی قسمت دوم 1214125 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایشنامه در ادبیات انگلیسی 1216218 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ویرایش فارسی 1216201 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3