اساتید دانشکده

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ترجمه ادبیات 1216219 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 1216203 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایشنامه در ادبیات انگلیسی 1216218 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آشنایی با نثر انگلیسی 1216198 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ترجمه انفرادی 2 1216057 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 1216214 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی قسمت اول 1214124 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان انگلیسی 1228035 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کلیات ادبیات تطبیقی 1214154 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کلیات ادبیات تطبیقی 1214154 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ادبیات فارسی از دیدگاه زبان شناسی 1225104 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ترجمه متون ادبی 1216059 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ویرایش فارسی 1216201 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ترجمه انفرادی 2 1216057 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2