اساتید دانشکده

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی

مصطفی حسینی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:30)
آشنایی با نثر انگلیسی 1216198 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 1216214 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی قسمت اول 1214124 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان انگلیسی 1228035 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
مبانی نقد ادبیات و فیلم 1216228 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (08:30 - 10:30)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00)
آشنایی با ادبیات تطبیقی 1216237 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00)
آشنایی با شعر انگلیسی 1216200 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
ترجمه ادبیات 1216219 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی قسمت دوم 1214125 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
نمایشنامه در ادبیات انگلیسی 1216218 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
ویرایش فارسی 1216201 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00)
ادبیات کهن فارسی 1216196 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
آشنایی با نثر انگلیسی 1216198 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 1216214 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی قسمت اول 1214124 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
قرائت متون تاریخی یا ادبی به زبان انگلیسی 1228035 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
مبانی نقد ادبیات و فیلم 1216228 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
ادبیات معاصر فارسی 1216192 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3