اساتید دانشکده

سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فتحی مظفری رسول مطالعه کاربردشناسی تعادل واژگانی در فرآیند ترجمه خطبه های نهج البلاغه (موردکاوی پنج ترجمه فارسی: دشتی، شهیدی، جعفری، فیض الاسلام و فقیهی) دکتری دانلود 1396/04/21
سبلی الدنیا بررسی تطبیقی مفهوم وطن در کتاب های فارسی ایران و کتاب های العربیه سوریه در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/17
معصومه پویانفرد تحقیق و ترجمه کتاب «حضارة العرب فی عصر الجاهلیة» بر اساس نظریه تعادل پویای یوجین نایدا کارشناسی ارشد 1399/12/19
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال بررسی موردی قصه های پریانه ها دکتری 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال بررسی موردی قصه های پریانه ها دکتری 1396/03/03
اکرم راد معناشناسی تاریخی و توصیفی واژة «فتح» در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/05
مرضیه رحیمی آذین ارزیابی مقابله ای کیفیت ترجمه های فارسی سوره های « نبأ، تکویر، مطفّفین» براساس الگوی گارسس (موردکاوی ترجمه های: مجتبوی، فولادوند، آیتی، صفارزاده، زمانی) دکتری 1399/07/15
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
حدیث ظفری بررسی مولفه های پایداری در سروده های ابن ابار قضاعی کارشناسی ارشد 1399/10/15
ابراهیم عزیزی تجلی مضامین و مفاهیم دینی در شعر عبدالله بن رواحه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
ابوذر گلزارخجسته روش شناسی ترجمه واژگان و جملات نشاندار استعاری درخطبه غرّاء و نامه 31 نهج البلاغه بر اساس سطح سبکی گارسس دکتری 1399/12/24
ناصح ملایی بررسی تطبیقی شعر پایداری در ادبیات عربی و کردی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی؛ مطالعه موردپژوهانه اشعار سمیح قاسم و عبدالله پشیو دکتری 1399/12/17
محمد احمدی ازندریانی زیبایی شناسی صور خیال در دیوان ابن حمدیس الصلقی کارشناسی ارشد 1392/07/09
اصغر احمدی طیب بررسی تطبیقی طنز در اشعار ابوشمقمق و انوری کارشناسی ارشد 1392/11/30
سارا اسدی جلوه های پایداری در اشعار عصر زنگیان با تکیه بر اشعار ابن قیسرانی، ابن منیر طرابلسی و ابن قسیم حموی کارشناسی ارشد 1392/10/16
بابک بهادری ترجمه و تحقیق کتاب ژنتیک و شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
مهدی ترکاشوند بررسی و تحلیل آرایه های بدیعی لزومیات ابوالعلاء معری کارشناسی ارشد 1390/01/31
هنادی جمعه فلاحیه زاده ترجمه و تحقیق کتاب زیبایی شناسی سخن پژوهش زیبایی شناسی بلاغی و نقدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
اعظم حاجی زاده همگونی ها و ناهمگونی های فخر در شعر ابوفراس حمدانی و طالب آملی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مریم خادمی ترجمه و تحقیق کتاب زیبایی شناسی سخن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/28
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال بررسی موردی قصه های پریانه ها دکتری 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال بررسی موردی قصه های پریانه ها دکتری 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال بررسی موردی قصه های پریانه ها دکتری 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
عاطفه راهواریان بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/12/19
حسین رجبی علا بررسی و تحلیل سیمای اهل بیت(ع) در شعر ابوالعباس الجراوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
علیرضا رضاییان وقار سرچشمه های مضامین حکمی و اخلاقی در شعر محمود وراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مریم زارعی معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه های حلال و حرام در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مهناز سلیمانی اتفاق ترجمه و تحقیق کتاب فی النقد الأدبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
ظریفه شکوهی بررسی هنر تصویرگری در وصفیات ابن زیدون کارشناسی ارشد 1392/07/08
نسرین عباسی بررسی پدیده نوستالژی در اشعار دوره ی مرابطین (بررسی موردی: ابن خفافه، اعمی التطیلی، ابن زقاق) کارشناسی ارشد 1390/09/19
نصراله عزیزی معزدهقان بررسی تطبیقی دین مانی در متن های عربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مریم عظیمی معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه های عذاب و عقاب در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مریم علی کرمی بررسی زیبایی شناسی تصاویر ادبی آیات جهاد در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
مریم علی کرمی زیباشناسی تصاویر ادبی آیات جهاد در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/25
علی حسین غلامی یلقون اقاج تعادل واژگانی و کاربست آن در فرایند ترجمه قرآن کریم دکتری دانلود 1396/11/11
مهری قادری بیباک بررسی ویژگی های زبانی و بیانی سه قصیده مدحی ابوالعلاء معری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
افسانه مصباحی همراه نقد و بررسی ترجمه جملات مؤکد با نون تاکید در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1396/11/28
نرگس نسیم بهار بررسی موسیقی در دیوان خنساء کارشناسی ارشد 1390/12/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات عرفانی 1218248 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 1218245 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
عروض و قافیه 1218097 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
قرائت متن و واژه شناسی نهج البلاغه 1223069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1218239 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شعر عربی از آغاز تا دوره معاصر 1218254 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیوه مقاله نویسی به زبان عربی 1218198 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مباحث عالی صرفی و نحوی 1218261 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
متون نظم و نثر عربی(1) 1214267 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نقد وبررسی ترجمه های قرآنی و متون دینی 1218209 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ادبیات عرفانی 1218248 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 1218245 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
عروض و قافیه 1218097 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
متون نظم دوره عباسی 2 1218124 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1218239 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شعر عربی از آغاز تا دوره معاصر 1218254 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شیوه مقاله نویسی به زبان عربی 1218198 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مباحث عالی صرفی و نحوی 1218261 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متون نظم و نثر عربی(1) 1214267 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نقد وبررسی ترجمه های قرآنی و متون دینی 1218209 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2