اعضای هیئت علمی

سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق

سیدمهدی مسبوق   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
چالش های برگردان معانی حروف اضراب در قرآن کریم با تکیه بر ترجمه های مجتبوی، فولادوند، مکارم شیرازی، پورجوادی و زمانی کارشناسی ارشد 1400/10/27
تحلیل بیست خطبه نهج البلاغه بر اساس نظریه ارتباط کلامی رومن یاکوبسن دکتری 1400/07/20
تحقیق و ترجمه کتاب «الصلات بین العرب و الفرس وآدابهما فی الجاهلیة والإسلام» اثر عبدالوهاب عزّام بر اساس الگوی تعادل پویای یوجین نایدا کارشناسی ارشد 1400/08/05
تحلیل کاربردشناختی گزاره های اخلاقی در نهج البلاغه دکتری دانلود 1401/07/16
تحلیل عوامل متن بودگی در امثال نهج البلاغه بر اساس نظریه دی بوگراند دکتری دانلود 1402/09/15
کلمة العفو فی الصحیفة السجادیة؛ دراسة دلالیة تاریخیة وصفیة دکتری دانلود 1402/12/22
نقش مولفه های کاربردشناختی در تبیین ضرب المثل های نهج البلاغه دکتری دانلود 1401/12/03
بررسی مقابله ای ترجمه ابن عربشاه از مرزبان نامه بر اساس الگوی وینه و داربلنه دکتری دانلود 1401/06/29
فتحی مظفری رسول مطالعه کاربردشناسی تعادل واژگانی در فرآیند ترجمه خطبه های نهج البلاغه (موردکاوی پنج ترجمه فارسی: دشتی، شهیدی، جعفری، فیض الاسلام و فقیهی) دکتری دانلود 1396/04/21
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال بررسی موردی قصه های پریانه ها دکتری 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
اکرم ذوالفقاری تحلیل کاربردشناختی گزاره های اخلاقی در نهج البلاغه دکتری دانلود 1401/07/16
حسین رجبی اعلا بررسی و تحلیل سیمای اهل بیت(ع) در شعر ابوالعباس الجراوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
رقیه سعادت بصیر چالش های برگردان معانی حروف اضراب در قرآن کریم با تکیه بر ترجمه های مجتبوی، فولادوند، مکارم شیرازی، پورجوادی و زمانی کارشناسی ارشد 1400/10/27
سونیا کهریزی تحلیل بیست خطبه نهج البلاغه بر اساس نظریه ارتباط کلامی رومن یاکوبسن دکتری 1400/07/20
حمیدرضا مظفری تحقیق و ترجمه کتاب «الصلات بین العرب و الفرس وآدابهما فی الجاهلیة والإسلام» اثر عبدالوهاب عزّام بر اساس الگوی تعادل پویای یوجین نایدا کارشناسی ارشد 1400/08/05
محمد احمدی ازندریانی زیبایی شناسی صور خیال در دیوان ابن حمدیس الصلقی کارشناسی ارشد 1392/07/09
اصغر احمدی طیب بررسی تطبیقی طنز در اشعار ابوشمقمق و انوری کارشناسی ارشد 1392/11/30
سارا اسدی جلوه های پایداری در اشعار عصر زنگیان با تکیه بر اشعار ابن قیسرانی، ابن منیر طرابلسی و ابن قسیم حموی کارشناسی ارشد 1392/10/16
سبلی الدنیا بررسی تطبیقی مفهوم وطن در کتاب های فارسی ایران و کتاب های العربیه سوریه در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/17
بابک بهادری ترجمه و تحقیق کتاب ژنتیک و شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
معصومه پویانفرد تحقیق و ترجمه کتاب «حضارة العرب فی عصر الجاهلیة» بر اساس نظریه تعادل پویای یوجین نایدا کارشناسی ارشد 1399/12/19
مهدی ترکاشوند بررسی و تحلیل آرایه های بدیعی لزومیات ابوالعلاء معری کارشناسی ارشد 1390/01/31
هنادی جمعه فلاحیه زاده ترجمه و تحقیق کتاب زیبایی شناسی سخن پژوهش زیبایی شناسی بلاغی و نقدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
اعظم حاجی زاده همگونی ها و ناهمگونی های فخر در شعر ابوفراس حمدانی و طالب آملی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مریم خادمی ترجمه و تحقیق کتاب زیبایی شناسی سخن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/28
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
شهرام دلشادتنیانی بررسی مقابله ای ترجمه های فارسی الف لیله و لیله مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال دکتری دانلود 1396/03/03
اکرم راد معناشناسی تاریخی و توصیفی واژة «فتح» در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/05
عاطفه راهواریان بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/12/19
حسین رجبی علا بررسی و تحلیل سیمای اهل بیت(ع) در شعر ابوالعباس الجراوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
مرضیه رحیمی آذین ارزیابی مقابله ای کیفیت ترجمه های فارسی سوره های « نبأ، تکویر، مطفّفین» براساس الگوی گارسس (موردکاوی ترجمه های: مجتبوی، فولادوند، آیتی، صفارزاده، زمانی) دکتری 1399/07/15
علیرضا رضاییان وقار سرچشمه های مضامین حکمی و اخلاقی در شعر محمود وراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مریم زارعی معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه های حلال و حرام در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مهناز سلیمانی اتفاق ترجمه و تحقیق کتاب فی النقد الأدبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
جابر سوسونی ریک دراسة تحلیلیة لدور آلیات الزمن السردی فی ضوء نظریة "جیرار جینت" فی عملیة معالجة وتطویر المضمون لقصص" بهاء طاهر" القصیرة دکتری دانلود 1398/02/27
ظریفه شکوهی بررسی هنر تصویرگری در وصفیات ابن زیدون کارشناسی ارشد 1392/07/08
حدیث ظفری بررسی مولفه های پایداری در سروده های ابن ابار قضاعی کارشناسی ارشد 1399/10/15
نسرین عباسی بررسی پدیده نوستالژی در اشعار دوره ی مرابطین (بررسی موردی: ابن خفافه، اعمی التطیلی، ابن زقاق) کارشناسی ارشد 1390/09/19
ابراهیم عزیزی تجلی مضامین و مفاهیم دینی در شعر عبدالله بن رواحه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
نصراله عزیزی معزدهقان بررسی تطبیقی دین مانی در متن های عربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مریم عظیمی معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه های عذاب و عقاب در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مریم علی کرمی بررسی زیبایی شناسی تصاویر ادبی آیات جهاد در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
مریم علی کرمی زیباشناسی تصاویر ادبی آیات جهاد در قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/25
سولماز غفاری بررسی مقابله ای ترجمه ابن عربشاه از مرزبان نامه بر اساس الگوی وینه و داربلنه دکتری دانلود 1401/06/29
علی حسین غلامی یلقون اقاج تعادل واژگانی و کاربست آن در فرایند ترجمه قرآن کریم دکتری دانلود 1396/11/11
مهری قادری بیباک بررسی ویژگی های زبانی و بیانی سه قصیده مدحی ابوالعلاء معری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
ابوذر گلزارخجسته روش شناسی ترجمه واژگان و جملات نشاندار استعاری درخطبه غرّاء و نامه 31 نهج البلاغه بر اساس سطح سبکی گارسس دکتری 1399/12/24
افسانه مصباحی همراه نقد و بررسی ترجمه جملات مؤکد با نون تاکید در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1396/11/28
ناصح ملایی بررسی تطبیقی شعر پایداری در ادبیات عربی و کردی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی؛ مطالعه موردپژوهانه اشعار سمیح قاسم و عبدالله پشیو دکتری 1399/12/17
نرگس نسیم بهار بررسی موسیقی در دیوان خنساء کارشناسی ارشد 1390/12/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1218239 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 1218245 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
عروض و قافیه 1218097 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
شعر عربی از آغاز تا دوره معاصر 1218254 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مباحث عالی صرفی و نحوی 1218261 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
متون نثردوره عباسی 2 1218123 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
متون نظم و نثر عربی(1) 1214267 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 1218245 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
عروض و قافیه 1218097 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
قرائت متن و واژه شناسی نهج البلاغه 1223069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1218239 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
زبان تخصصی عربی 1223105 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شعر عربی از آغاز تا دوره معاصر 1218254 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مباحث عالی صرفی و نحوی 1218261 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
متون نظم و نثر عربی(1) 1214267 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ادبیات عرفانی 1218248 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 1218245 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
عروض و قافیه 1218097 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
قرائت متن و واژه شناسی نهج البلاغه 1223069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 1218239 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3