دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1,081 - 1,100 از 1,499 نتیجه
از 75
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حقوق بین الملل خصوصی 2 1215005 2 کارشناسی حقوق 01 شهرام زرنشان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
حقوق بین الملل خصوصی 1215253 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 شهرام زرنشان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
حقوق بین الملل خصوصی 1215187 2 دکتری حقوق 01 فیض الله جعفری هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین 1215090 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 شهرام زرنشان هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
حقوق بین الملل عمومی 1 1215001 2 کارشناسی حقوق 01 ستار عزیزی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
حقوق بین الملل عمومی 1 1215001 2 کارشناسی حقوق 02 ستار عزیزی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
حقوق بین المللی عمومی1/حقوق عمومی/ 1215115 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 شهرام زرنشان هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
حقوق بین الملل عمومی3 1215215 2 کارشناسی حقوق 02 رضوان باقرزاده هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
حقوق بین الملل عمومی3 1215215 2 کارشناسی حقوق 01 رضوان باقرزاده هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
حقوق تجارت 2 شرکتها 1215026 2 کارشناسی حقوق 02 سیدیونس نورانی مقدم هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
حقوق تجارت 2 شرکتها 1215026 2 کارشناسی حقوق 01 سیدیونس نورانی مقدم هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
حقوق تجارت 4 ورشکستگی 1215028 2 کارشناسی حقوق 02 سیدیونس نورانی مقدم هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
حقوق تجارت 4 ورشکستگی 1215028 2 کارشناسی حقوق 01 سیدیونس نورانی مقدم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
حقوق تجارت بین الملل 1215103 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 فیض الله جعفری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
حقوق تجارت بین المللی 1215186 2 دکتری حقوق 01 سیدیونس نورانی مقدم هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
حقوق تطبیقی 1215052 2 کارشناسی حقوق 01 فردین مرادخانی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
حقوق جزای اختصاصی 1 1215141 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 هادی رستمی هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت 1215227 2 کارشناسی حقوق 02 علیرضا تقی پور هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
حقوق جزای اختصاصی 1-جرایم علیه اموال و مالکیت 1215227 2 کارشناسی حقوق 01 هادی رستمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
حقوق جزای اختصاصی 2 1215155 2 کارشناسی ارشد حقوق 01 علیرضا تقی پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
نمایش 1,081 - 1,100 از 1,499 نتیجه
از 75